ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Обн. - ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.; изм., бр. 120 от 29.12.2002 г.; изм. и доп., бр. 20 от 04.03.2003 г.; изм., бр. 17 от 24.02.2006 г.; в сила от 01.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 98 от 09.12.2016 г.; изм., бр. 91 от 14.11.2017 г.


МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава