ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Обн., ДВ, бр.41 от 24.04.2001 г., изм., бр.120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр.20 от 4.03.2003 г.; изм., бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36 от 04.04.2008 г.


МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава