РЕЗОЛЮЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2015 Г.

ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОТНОСНО ПРЕГЛЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ В БЪЛГАРИЯ

„ПРЕПОРЪКА ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.”

Страница 7 от 13

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава