РЕЗОЛЮЦИИ

ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ И МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ И КЪМ РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ (НОВА РЕДАКЦИЯ ОТ 2011 Г.)

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. И ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 Г. (SWD(2013) 352 final)

Страница 9 от 13

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава