НОВИНИ

ИСС ПРЕДЛАГА НОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ИСС предлага да се въведат нови финансови инструменти за ученето през целия живот, чрез които да се подобри достъпът, обхватът и качеството на формалното и неформалното обучение в България. Това е основното послание от анализа на ИСС „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“.

В анализа подробно се разглеждат факторите, които налагат бързо да се разширят и да станат по-достъпни формите на обучение и квалификация за възрастните хора на пазара на труда. ИСС констатира, че продължаващото обучение у нас се финансира предимно от европейските фондове и от националния бюджет. В същото време в документа с тревога се отбелязва, че държавните разходи за образование остават на относително ниски нива спрямо средноевропейските. От друга страна демографските процеси на намаляване на населението в активна възраст и на застаряването му, налагат още по-категорично извода, че на България са необходими повече и по-добре обучени кадри.

ИСС и друг път е насочвал вниманието на държавните институции и на гражданското общество към необходимостта от развитие на системите за продължаващо обучение в България. Още през 2005 г. ИСС предупреждава, че системата на професионалното образование и обучение, както и образователната система като цяло, са недостатъчно финансирани. Новите бързи промени, свързани с дигиталната икономика, още по-сериозно поставят въпроса за непрекъсната и качествена подготовка на кадрите за актуалните потребности на пазара на труда. Според ИСС са необходими целенасочени и бързи инвестиции в уменията на хората в активна възраст, чрез които да се компенсира изоставането им по различни компетенции. ИСС също така констатира, че въвеждането на нови инструменти за финансиране на ученето през целия живот е не само наложително, но е възможно да се осъществи с бързи темпове.

В тази връзка в анализа на ИСС е проучен опитът на други държави, които имат добри постижения в областта на ученето през целия живот. Като сравнява различните форми на финансиране в тези държави и опита, който вече има в България, ИСС предлага два нови финансови инструменти за ученето през целия живот.

Първият инструмент, който ИСС представя като подходящ и приложим у нас, са т.нар. Секторни фондове за обучение и квалификация ( СФОК ) . Такива фондове съществуват в половината държави от ЕС, САЩ, Канада и Австралия. Дейността на тези фондове е насочена към задоволяване на специфични интереси от квалификация и преквалификация в различни отрасли, а социалните партньори имат ключова роля в управлението им. Най-често СФОК са свързани пряко с колективните трудови договори и с ангажимента за повишаване на квалификацията на работещите. Основен източник на средствата за обучение са вноските във фонда, за които работодателите и заетите ползват данъчни облекчения.

Индивидуалните сметки за обучение ( ИСО ) е вторият финансов инструмент, който, според ИСС, може да се приложи у нас ефективно и ще стимулира участието на хората в процеса на учене през целия живот. В анализа се отбелязва, че ИСО е вид лична сметка на спестовен влог за разлика от ваучерите за обучение, които не изискват лично финансово участие. Тези индивидуални сметки увеличават свободата на избор на лицата за учене и увеличават мотивацията за участие в обучение. В много случаи при използването на ИСО се включва и съвместно финансиране от други източници като публични финанси и европейско финансиране, а само минималната част от финансирането  се осъществява с ИСО за сметка на лицето .

Анализът на ИСС стига до извода, че Секторните фондове за обучение и квалификация и Индивидуалните сметки за обучение стимулират както работодателите, така и наетите да участват в процеса на учене през целия живот. ИСС отбелязва също, че въвеждането на нови финанси инструменти трябва да бъде съпроводено от механизъм за мониторинг и от постоянна оценка на въздействието.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер