НОВИНИ

ИСС: НЕОБХОДИМА Е ЕФЕКТИВНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище „Възможности и фактори за насърчаване на малките и средните предприятия в България за периода на планиране 2021 – 2027 г.

Целта на становището е да обоснове необходимостта от специална стратегия с мерки в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), които са особено уязвими в условията на все по-засилваща се международна конкуренция, на технологичната революция, на все по-обемното и сложно европейско законодателство, на недостига на човешки ресурси, административни тежести, затруднен достъп до финансиране.

ИСС препоръчва в становището си популярното мото „ Мисли първо за малките“, отнасящо се до развитието на МСП, да се превърне в „Действай в полза на МСП!“. Като отбелязва, че в Министерството на икономиката вече се работи по изготвянето на стратегия за МСП и като преценява, че всяко закъснение за подкрепата на МСП ще доведе до негативни последици за българската икономика, със становището си ИСС заявява своя принос в разработването на национално равнище на подобен стратегически план.

ИСС настоява за незабавни координирани действия на държавата, общините, социалните партньори и гражданското общество за действия в посока реално подобряване на условията за бизнес за МСП.

ИСС и в други свои актове е препоръчвал актуализация на дефиницията за МСП, като подчертава, че тя е само инструмент за по-добър достъп на МСП до финансиране и мерки за подкрепа. Според ИСС трябва да се даде свобода на МСП сами да изберат кой от трите критерия от Приложението към Препоръката на ЕК за дефиниция за МСП (численост на персонала, годишен оборот, общ годишен баланс) да използват, а не да им се налага единствено критерият за численост на персонала.

ИСС обръща специално внимание в становището си върху достъпа на МСП до финансиране и препоръчва в новата стратегия да се насърчат банките да финансират МСП, а държавните институции да анализират и оценяват ефективността от прилагане на финансови инструменти, особено при кредитен ресурс от подкрепяни от ЕС кредитни линии. Стратегията също трябва да насърчи създаването и оперирането в България на иновативни платформи за партньорско кредитиране като алтернатива на банковото кредитиране.

Друг аспект за подкрепата на МСП, върху който ИСС акцентира е по-ефективното инвестиране на средства от европейските фондове, като същевременно се опростят правилата за държавните помощи. В тази връзка ИСС препоръчва България да настоява пред ЕК да се увеличи прагът на минималната държавна помощ за определен период, например – или на 300 000 евро за период от 3 години, или 200 000 евро, но за период от 2 години.

ИСС настоява също България да заеме твърда преговорна позиция и да настоява за включване на критерии, гарантиращи справедливо географско разпределение на ресурсите от програми и мерки, които се администрират на европейско равнище. Кохезионната политика на ЕС, според становището, трябва да осигурява еднакви възможности за развитие на МСП в отдалечени области и за тях да се предвидят специални привилегировани правила за финансиране и подпомагане.

В становището ИСС анализира и предлага редица мерки за подкрепа на МСП в областта на цифровизацията, в областта на регулаторната среда, в квалификацията и преодоляването на недостига на кадри, достъпа на пазари, устойчивостта на МСП в прехода от линейна към кръгова икономика и други предизвикателства пред развитието на малкия и средния бизнес.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер