ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ЛУКА ЖАЙЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕИСК: ПРАВИТЕЛСТВАТА И ПОЛИТИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ЧУЯТ ГЛАСА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), в интервю за Агенция “Фокус” във връзка със 60-ата годишнина от създаването на ЕИСК.

Фокус: Г- Жайе, през миналата година ЕИСК проведе срещи и дебати с гражданското общество във всички държави членки относно Бялата книга за бъдещето на ЕС и прие становище по темата. Какви са очакванията на европейското организирано гражданско общество за развитието на ЕС оттук нататък?


Лука Жайе: ЕИСК участва активно в настоящия дебат за бъдещето на Европа с цел да допринесе за това бъдещето на Европейския съюз да отговори на исканията и очакванията на организациите на гражданското общество и европейските граждани като цяло. Като единствен орган, който представя гласа на организираното гражданско общество на европейско равнище, ЕИСК прие миналата година проучвателно становище относно „Бъдещето на Европа” по искане на Европейската комисия. ЕИСК избра оригинален метод за допитване, като започна обсъждания и дебати по темата в целия ЕС на местно равнище едновременно в 27 държави-членки. Този метод отговаря на необходимостта от по-добро участие на гражданското общество във всяка държава-членка, а не чрез представители в Брюксел, като същевременно се гарантира балансирано представителство на различните части на европейското гражданско общество.

Стигнахме до извода, че нашите граждани се интересуват най-вече от въпроси като създаването на работни места, запазването на социалната тъкан, имиграцията, околната среда и сигурността. Европейското общество и гражданите искат надежден, легитимен и устойчив ЕС. Повече от десетилетие ЕС е изправен пред политически, икономически и социални сътресения, които подхранват черногледство и несигурност сред гражданите. ЕС се нуждае от цялостни стратегии за повишаване на благосъстоянието на своите граждани, силни и устойчиви инвестиции, креативност и предприемачество и стратегии за справяне с нарастващата пропаст между богати и бедни, бедността и неравенството.

Европейският съюз трябва да бъде в състояние да предоставя в пълна степен равни възможности за всички. Това може да бъде постигнато само чрез обща ангажираност от страна на европейските институции и широк кръг заинтересовани страни, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество, както на национално, така и на европейско равнище. Легитимността на решенията на ЕС в крайна сметка зависи от качеството на демократичния процес.

Пътят напред може да бъде успешен само ако е вдъхновен от визионерската сила на бащите основатели, която по-късно намери отражение във всяка голяма стъпка напред. Едно е ясно: каквото и да е бъдещето на Европа, то трябва да идва от гражданите. Това означава, че институционалната структура на ЕС след 2019 г., механизмите за осигуряване на граждански принос в Европейския парламент, Съвета и Комисията трябва да бъдат укрепени.

С началото на моето председателство и по повод 60-тата годишнина на нашия комитет стартирах програма за истинско възраждане, която аз наричам възраждане на ЕС. Считам, че много европейци са загубили своята обща история, чувството за принадлежност към европейската идея. Но също така вярвам, че се намираме в момент на криза, който може да доведе до ново начало.

Това ново начало може да се постави само от смели, нови и креативни идеи, като се поставят образованието, културата, креативността, солидарността и междукултурният диалог в сърцето на европейския проект. Това е предизвикателството: как да се правят закони, как да използваме възможно най-добре съществуващите разпоредби на Договора от Лисабон и как да изградим нова институционална структура, която по някакъв начин поставя тези ценности в сърцевината на ЕС, като ги насърчава и защитава.

Фокус: Г-н Жайе, навършват се 60 години от създаването на Европейския икономически и социален комитет. Кои са най-големите постижения на ЕИСК за този период? Какви нови цели си поставя Комитетът?

Лука Жайе: 60-ата годишнина на комитета бе момент, в който да спрем, да погледнем назад и да направим преглед на постиженията, които ще движат нашето бъдеще. ЕИСК има с какво да се гордее. ЕИСК застана зад Хартата на Общността за основните социални права на работниците през 1989 г., която след това стана част от европейското законодателство. Дългогодишната ни работа в областта на миграцията и бежанците доведе до създаването на Европейския форум за миграцията, който e една от най-ценeните платформи за постоянен диалог между гражданското общество и институциите. Диалогът на ЕИСК ЕС - АКТБ (Африка, Карибски и Тихоокеански басейн) е водещ за нашата институция. Също така успешно участвахме в процеса на разширяване чрез структуриран подготвителен диалог с представителите на гражданското общество от страните кандидатки. Сега правим същото и в Западните Балкани. Бяхме сред тези начело на успешния призив да се включат елементи на устойчивостта в търговските споразумения. В момента сме ангажирани в няколко национални консултативни органа. Ние лансирахме нови идеи за данъка върху финансовите сделки, социалната икономика и социалните предприятия, хранителните отпадъци, планираното излизане от употреба, индустриалната трансформация и изкуствения интелект, нови модели на функционална, кооперативна и кръгова икономика, която доведе до създаване наскоро на платформата на заинтересованите страни по Европейската кръгова икономика, уникален инструмент за структуриран диалог в ЕС. И накрая, миналата година заедно с националните икономически и социални комитети бяхме водещ партньор в дебата с всички 28 държави-членки относно Европейския стълб на социалните права.

Най-голямото институционално постижение на ЕИСК през последните 20 години е пълното признаване на конституционната роля на гражданския диалог и демокрацията на участието, с чл. 11 от Договора от Лисабон, нещо уникално в света. Това са само няколко забележителни примера за работата на ЕИСК.

Що се отнася до прилагането на чл. 11, ние приемаме нашата роля много сериозно и постоянно се стремим да имаме по-големи структурирани диалози, например чрез:

  • Групата за връзка с гражданското общество;
  • Подкрепата на ЕИСК за Европейската гражданска инициатива;
  • национални дебати за бъдещето на Европа в 28-те държави, около петте сценария, предложени от председателя Юнкер;
  • и съвсем наскоро чрез активно сътрудничество на ЕИСК в рамките на инициативата „Граждански консултации”, предложена от френския президент Еманюел Макрон.

Нашите постижения са основата за бъдещето на един силен ЕИСК и по този начин – за силен ЕС. Като използваме уникалната сила, която имаме посредством директните си връзки с организираното гражданско общество в цяла Европа, ние ще работим за едно устойчиво бъдеще.

За идните години, ЕИСК ще има активна роля в дебата за укрепване на Съюз на ценностите, ще продължаваме да защитаваме прилагането на Дневния ред на устойчивото развитие и на Европейския стълб на социалните права, като активно работим по Европейския семестър чрез нашата Група „Европейски семестър”. Ще имаме и много проактивна позиция по предизвикателствата и потенциал във връзка с изкуствения интелект.

Следващата година е от решаващо значение. Изключително важно е правителствата и политиците да чуят гласа на европейските граждани, когато се подготвяме за нов институционален цикъл. Няколко стратегически въпроса изискват действия от наша страна: преговорите за европейския бюджет след 2020 г., Брекзит и разбира се европейските избори през май 2019 г.

Във връзка с европейските избори, подготвяме по-активна комуникация с други институции на ЕС. ЕИСК наистина може да допринесе за това гражданите да имат по-ясна представа за работата на ЕС, като същевременно се насърчават хората да гласуват. За да стигнем по-близо до гражданите, отиваме по места, организираме посещения по държави с гражданското общество в страните-членки, включително НПО, частния сектор и много други фактори, за да насърчим дебат за бъдещето на Европа с положителни послания. Искаме да сме близо до хората и използваме средства, като интернет, социални медии, но също училища и университети. Когато се подготвяме за европейските избори от най-голямо значение е да се чуе гласът на европейските граждани.

В същото време Европа има нужда от повече чувства и емоции. Ето защо културата е в сърцевината на настоящия председателски мандат. Трябва да мобилизираме на творческите умове на Европа, за да развием нов разказ за Европа. За да се адаптираме към променящата се реалност, трябва да задвижим нов европейски разказ чрез културата и образованието, като стимулираме изкуството, междукултурната мобилност и обмен и засилим чувството за принадлежност и цел. Трябва да осигурим на всички граждани по-добро разбиране за нашето наследство и да гледаме конструктивно и без страх в една посока.

Фокус: Навършват се и 15 години от създаването на Икономическия и социален съвет на България. Какво е сътрудничеството Ви с ИСС и каква е вашата оценка за неговата дейност?

Лука Жайе: EИСК и Икономическия и социален съвет на България работихме заедно по много въпроси през тези 15 години. Има много примери за това отлично сътрудничество: предишния Управителен комитет на Европа 2020, но също и силното му участие в мрежата на националните икономически и социални съвети и годишните срещи на EИСК.

Представители на Комитета взеха участие в няколко чествания на годишнини на българския ИСС , по-специално през 2008 и 2013 г. На последната бяха поканени и участваха всички бивши и настоящи председатели на ЕИСК от създаването на ИСС .

Българският ИСС активно участва в дейностите на ЕИСК, напр. в годишните срещи на председателите и генералните секретари на националните ИСС . През юни и ноември 2009 г. българският ИСС бе домакин на тези срещи в София (основната разглеждана тема бе: "Активиране на европейския трудов пазар: платформа на политиките за антикризисни мерки").

11 от настоящите (общо 12) български членове на ЕИСК са също членове на българския ИСС .

В момента ЕИСК се фокусира върху Европейския семестър чрез нашата Група „Европейски семестър” . Определено ще трябва да си сътрудничим възможно най-тясно на национално равнище и с националните заинтересовани страни, за да покажем още веднъж качеството на нашия общ принос.

Работата на ЕИСК не би била възможна без надеждни партньори като ИСС на Република България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава