ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ПАРИТЕ НА ЕС ЗА 2021–2027 Г. НЯМА ДА СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Investor.bg, Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Икономическият и социален съвет подкрепя предложените от Европейската комисия приоритети за развитие на новите технологии, на научните изследвания, на политиката по околната среда, сигурността и отбраната, но с тревога отбелязва намаляването на средствата за кохезионната политика и за селскостопанската политика. Това пише в становището на институцията, в което се коментира Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021 – 2027 г.

В ИСС са категорични, че целта на програмите на ЕС трябва да бъде насърчаване на сближаването, а не на различията.

Вижданията на българския консултативен орган, който осигурява участието на гражданското общество по въпросите на икономическото и социално развитие на страната, са да се запази размерът на отделяните досега средства, но да се уеднаквят условията за селскостопанските производители. Това според експертите на ИСС ще доведе до реално сближаване на изоставащи региони.

ИСС не приема намаляването на средствата за селските райони, което би било в разрез с политиката на сближаване и препоръчва да се търсят допълнителни средства за развитие на селските райони, тъй като предложените от ЕК пари за обща селскостопанска политика за България са недостатъчни (7,719 млрд. евро по текущи цени), защото в нашата страна селските райони все повече се обезлюдяват.

Преди срещата на 9 май в Сибиу

Ръководената от проф. Лалко Дулевски институция дава препоръките си  в навечерието на срещата на високо равнище в Сибиу – Румъния на 9 май, когато ще се вземат важни решения за бъдещото развитие на ЕС.

В препоръките си към към ЕК към финансовата рамка за европейските средства в следващия програмен период, са отразени позициите на партньорите на съвета  на ИСС и към българските институции, ангажирани с процеса по преговори за МФР.

Като основен приоритет в съвета поставят реалната конвергенция с другите държави членки на ЕС. За да се постигне това трябва да се увеличи бюджетът на ЕС до 1,3% от брутния национален доход, като отпаднат отстъпките и изключенията при вноските на всяка държава, а общоприетата формула за изчисляване на националната вноска се прилага спрямо всички.

Като приема, че МФР е основен инструмент за постигане на политически цели на ЕС, в становището на ИСС се посочва, че е необходимо да се постигне пълно съгласие на държавите членки по структурата и ресурсите за следващия период до 2027 г.

В ИСС подкрепят предложението на Европейската комисия да се увеличи делът на същинските собствени бюджетни ресурси на ЕС до 40%, като се ограничат националните вноски. Сред препоръките на съвета е да се разгледат и други допълнителни източници на добавена стойност, освен препоръчаните от Групата Монти, с което ще се увеличат същинските ресурси на Евросъюза.

Препоръката към Министерството на финансите е внимателно да анализира предложението на Групата Монти за ползата и вредите за България, ако се приемат предложените нови източници за финансиране за увеличаване на същинските собствени приходи на ЕС.

В становището се изразява несъгласие с идеята за създаване на бюджетен инструмент, отделен парламентарен орган и отделен междуправителствен форум в еврозоната. Експертите предупреждават, че  могат да възникнат тежки проблеми, които да се превърнат в предпоставка дори за разпадане на единството на Евросъюза.

Ясни принципи в разпределянето

Предложеният инструмент за финансиране на мерки за икономическа конвергенция на държавите членки, които са в процес на подготовка за присъединяване към еврозоната, е неприемлив, категорични са в ИСС. Според специалистите на съвета в него няма „адекватни, ясни и обективни критерии за разпределение на ресурс между държавите членки“, и има вероятност от получавене на негативен ефект за икономиките на страните.

ИСС подкрепя също практиката в ЕС да се поставят предварителни условия при използване на европейски средства, но се противопоставя средствата за регионално развитие да се обвързват с макроикономическите констатации в контекста на Европейския семестър. Обвързването на европейските средства с правилата на правовата държава трябва да са основани на обективни критерии, настояват в съвета.

Предизвикателствата

ИСС оценява Европейския социален фонд като важен за България и за процеса на сближаване, но подчертава, че безработицата на младите хора и на хората над 55 годишна възраст остават сериозно предизвикателство.

Трябва да се разработят модели за създаване на европейски инструменти за социална защита, които да поемат част от функциите на националните модели, препоръчват от ИСС и посочват, че това може да бъде европейски гаранционен фонд за осигуряване при безработица, фондове за борба срещу бедността и осигуряване на достъпни социални услуги за деца, възрастни хора, хора с увреждания.

Като отчита, че следващата финансова рамка е много важна за развитието на националната икономика и за процеса по присъединяването на България към еврозоната, в становището на ИСС се препоръчва да се привлекат качествени публични инвестиции в транспорта, енергийната и цифровата инфраструктура, които обаче не могат да дойдат без средствата на ЕС. От друга страна, България ще разчита на тези средства и във връзка с прилагането на високите европейски стандарти в екологията, намаляването на бедността, достъпа до качествени социални услуги, пише в резолюцията.

ИСС предлага националните приоритети за следващия програмен период да бъдат: наука и иновации за конкурентоспособност; образование и обучение на висококвалифицирани работници; подобряване на свързаността и цифровизацията на икономиката и човешки ресурси – пряко свързване на професионалното образование и обучение с потребностите на пазара на труда.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава