ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОФ. Д-Р ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ

Председател на Икономическия и социален съвет за трети мандат.
Образование :
1985 – 1987 г. - Доктор по икономика, Университет за национално и световно стопанство
1977 – 1981 г. - Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство
Професионална дейност:
2010г. – и понастоящем – член на ЕИСК
2005г. – и понастоящем – ръководител Катедра “Човешки ресурси и социална защита", Университет за национално и световно стопанство
2003 г. – и понастоящем – председател, Икономически и социален съвет
Избран e за председател на Икономическия и социален съвет от Народното събрание за първи четиригодишен мандат на 17.09.2003 г. , на 18.01.2008 г. - за втори и на 01.02.2012г. - за трети мандат.
1982 г. – и понастоящем - асистент, доцент и професор, Катедра “Човешки ресурси и социална защита”, Университет за национално и световно стопанство
2002 – 2003 г. - старши съветник, Проект “Пенсионна реформа” и проект “Пазар на труда”, Американска агенция за международно развитие /USAID/
2000 – 2001 г. - председател на Надзорния съвет, Национална служба по заетостта
1999 – 2001г. - член на Надзорния съвет, Национална служба по заетостта
1999 – 2001г. - консултант по стратегическо планиране, Проект на Световната банка за реформа на социалноосигурителната администрация /SIAP/
1998 – 2001г. - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, Пенсионноосигурителна компания “Солидарност” (понастоящем ING Пенсионноосигурително дружество)
Чужди езици:
Английски и руски

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава