КОМИСИИ

Към Икономическия и социален съвет се създават постоянни комисии.

 

Членовете на постоянните комисии са членове на съвета. Пленарната сесия по предложение на групите, представени в съвета, избира председателите и членовете на постоянните комисии. Мандатът на постоянните комисии е до края на мандата на съвета. В рамките на мандата пленарната сесия може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

 

Постоянните комисии се състоят от 6  членове, в т. ч. и председател. При определяне на състава на комисиите се следва представителството на групите в съвета. Всеки член на съвета може да бъде избиран за член в не повече от две постоянни комисии. Членовете на комисиите участват лично в техните заседания и не могат да упълномощават за това други лица. Всеки член може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.

 

Постоянните комисии изготвят проектите на становища и анализи на ИСС. При осъществяване на дейностите си те се подпомагат от експерти от администрацията на съвета и от външни експерти.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава