ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Икономическият и социален съвет е уникален тип институция по своя състав. Той се характеризира с реално представителство на трите основни групи граждански организации - работодателски, синдикални и други организации с общи интереси. Съветът е единственият национален орган, който ги събира на общ форум. Тези три групи организации са обединени на принципа на равнопоставеността, като имат равни квоти в пленарната сесия.

Пленарната сесия се състои от председател и 36 членове, които са разпределени по представителство в три групи по 12 членове. Групите са на работодателските организации, на синдикалните организации и на гражданския сектор.

Член на Съвета е и неговият председател, който се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет и след съгласуване на кандидатурата му с всички представени в ИСС организации.

Членовете на пленарната сесия имат 4-годишен мандат.

Сесията приема решения за одобряване на становища, анализи и резолюции разработени от постоянните комисии към съвета.

Сесията приема становища по проекти на закони, на национални планове и програми на Министерския съвет; по актове на Народното събрание; по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика, както и по годишни меморандуми за икономическо и социалното развитие на страната. Пленарната сесия може да приема и анализи по важни обществени теми. Тя приема и резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика и на гражданското общество.

Становищата се разработват и приемат по искане на президента на Републиката, на председателя на Народното събрание и на Министерския съвет. ИСС разработва и документи по собствена инициатива, когато е сезиран от поне една трета от членовете си, от постоянните комисии на Съвета, от председателя или от председателския съвет.

Становищата на Съвета се приемат с явно гласуване и с три четвърти мнозинство от присъстващите на пленарната сесия.

Заседанията на пленарната сесия са открити, като в отделни случаи пленарната сесия може да реши заседанието да бъде закрито.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава