ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председателският съвет се състои от председателя и трима заместник-председатели. Заместник-председателите са по един представител от всяка група.

Този ръководен орган на ИСС обсъжда и предлага на пленарната сесия резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика на гражданското общество, проектите на Правилника за дейността, годишния план за работа, годишния отчет за дейността и други проекти на документи, свързани с дейността на съвета.

Заседанията на Председателския съвет са редовни, ако в тях участват поне трима от неговите членове. Решенията се приемат с единодушие.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава